Redacció de continguts:

Apostroph redacta el contingut adequat a cada projecte; pàgines web, articles, comunicats, xarxes socials, etc segons les especificacions indicades pel client.

Traducció:

Traduïm una amplia gama de documents: llibres, pàgines web, informes, fulletons comercials sense tarifes mínimes a preu per paraula.

correcció:

Fem correccions ortogràfiques, d’estil, d’edició de qualsevol text o llibre.